Asteptati pina se incarca pagina!
Masuri de conservare
MĂSURI MINIME DE CONSERVARE PENTRU HABITATELE ŞI SPECIILE LISTATE ÎN FORMULARUL STANDARD
AL ROSCI0119 MUNTELE MARE
În conformitate cu prevederile legale, prezentele măsuri se vor aplica până la intrarea în vigoare a Planului de Management al ROSCI0119 Muntele Mare.
Măsuri generale de conservare pentru suprafeţele din ROSCI0119 Muntele Mare ce conţin habitatele listate în Formularul Standard al sitului
Habitate umede:
• În interiorul sitului nu se vor efectua lucrări hidrotehnice de regularizare a râurilor;
• Nu se vor amenaja alte drumuri sau poteci în afara celor existente, cu excepţia celor tematice, cu avizul custodelui şi în condiţiile prevederilor Regulamentului ROSCI0119 Muntele Mare;
• Prin albiile râurilor din sit, nu vor fi transportate materiale prin târâre;
• Pe suprafeţele ce conţin habitatele umede listate în Formularul Standard al ROSCI0119 Muntele Mare nu vor fi depozitate niciun fel de materiale;
• Nu se vor efectua desecări sau drenuri care să pună în pericol integritatea habitatului 7110*;
• Nu se va circula cu autovehicule de orice tip pe suprafeţele ce conţin habitatele umede listate în Formularul Standard al ROSCI0119 Muntele Mare.

Habitate de pajişte:
• Păşunatul pe suprafeţele ce conţin habitatul 6230* se va desfăşura într-un mod tradiţional, extensiv;
• Se va încuraja un mod tradiţional de utilizare a pajiştilor acolo unde acesta a permis apariţia unor specii cu valoare conservativă ridicată;
• Se va controla intensitatea pășunatului astfel încât această activitate să se încadreze între limitele acceptabile;
• Acolo unde este cazul, reconstrucţia habitatului se va face prin păşunat;
• Pe suprafeţele cu pajişte de interes conservativ, nu vor fi utilizaţi fertilizatori chimici, amendamente calcice şi nu vor fi efectuate scarificări;
• Se va efetua un control al speciilor invazive inclusiv a celor lemnoase;
• Controlul incendierilor.
Măsuri minime de conservare pentru habitatele din ROSCI 0119 Muntele Mare, listate în Formularul Standard al sitului.
Cod Natura 2000 Denumire Măsuri minime de conservare
3220 Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane -Se va recomanda proprietarilor de turme de animale ce pasc în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare, să evite zonele sensibile în perimetrul cărora se regăseşte acest tip de habitat.
-Amplasarea amenajărilor pastorale temporare se va face la o distanţă mai mare de 150 m față de suprafețele ce conțin acest tip de habitat.
-Nu se va aviza realizarea de noi captări de apă din sit, dacă acestea pot duce la degradarea habitatului 3220.
6230* Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase -Se va păşuna tradiţional în acord cu practicile locale.
-Acolo unde este cazul se va reconstrui suprafaţa habitatului prin păşunat.
-Nu se vor utiliza fertilizatori chimici şi nu se vor face amendamente calcice.
-Se va practica un control al speciilor invazive, inclusiv a celor lemnoase.
-Nu vor fi avizate favorabil activităţi de scarificare a pajiştilor.
7110* Turbării active -Nu va fi îndepărtată vegetaţia arbustivă din vecinătatea acestui tip de habitat.
-Amenajările pastorale temporare sau locurile de târlire, vor fi amplasate la o distanţă mai mare de 150 de m față de acest tip de habitat, în locuri care să nu permită drenarea dejecţiilor spre terenurile cu habitatul 7110*.
-Circulaţia în perimetrul suprafeţelor cu habitatul 7110* nu este permisă în afara potecilor existente.
-Circulaţia cu orice mijloace de transport pe suprafeţele cu habitatul 7110* este interzisă cu excepția unor situații speciale.
-Nu vor fi realizate drenuri care să ducă la degradarea locurilor în care este situat habitatul 7110*.
-Nu este permis accesul turiştilor prin acest tip de habitat în afara potecilor marcate.
-Este interzisă depozitarea oricăror materiale în perimetrul acestui tip de habitat
4060 Tufişuri alpine şi boreale -Nu va fi îndepărtată vegetaţia arbustivă cu excepția situațiilor prevăzute în Regulamentul ROSCIO119 Muntele Mare.
Măsuri generale pentru conservarea speciilor listate în Formularul Standard al ROSCI0119 Muntele Mare
• Controlul activităţilor umane cu impact asupra speciilor listate în Formularul Standard al ROSCI0119 Muntele Mare;
• Respectarea prevederilor legale referitoare la conservarea speciilor de interes conservativ listate în Formularul Standard al ROSCI0119 Muntele Mare;
• Se interzice degradarea zonelor umede naturale din sit;
• Se interzice degradarea habitatelor potenţiale ale speciilor listate în formularul standard al sitului;
• Se interzice incendierea vegetaţiei uscate;
• Se va promova modul tradiţional de utilizare al terenurilor.
Măsuri minime de conservare pentru speciile listate în Formularul Standard al ROSCI 0119 Muntele Mare
Amfibieni:
Cod Natura 2000 Denumire Măsuri minime de conservare
1193 Bombina variegata -Se va recomanda proprietarilor turmelor de animale din sit să evite trecerea turmelor prin locuri cu habitate potenţiale.
-Nu se vor aviza favorabil planuri, proiecte sau activităţi, a căror implementare va duce la degradarea habitatelor potenţiale.
Rana temporaria -Se va evita degradarea ochiurilor de apă favorabile pentru reproducere.
-Se va interzice scarificarea pajiştilor.

Specii vegetale:
Cod Natura 2000 Denumire Măsuri minime de conservare
Arnica montana -Se va păşuna tradiţional în acord cu practicile locale.
-Acolo unde este cazul se va reconstrui suprafaţa habitatului favorabil prin păşunat.
-Se va practica un control al speciilor invazive, inclusiv a celor lemnoase.
Campanula patula ssp. abietina -Se va evita degradarea suprafeţelor cu habitate favorabile.
Carex magellanica -Se va evita realizarea de drenuri în habitatul 7110*.
-Se vor evita deversările de ape uzate sau dejecţii în habitatul 7110*.
Carex rostrata -Se va evita realizarea de drenuri în habitatul 7110*.
-Se vor evita deversările de ape uzate sau dejecţii în habitatul 7110*.
Deschampsia cespitosa -Respectarea regulilor agropastorale tradiţionale
Drosera rotundifolia -Se va evita realizarea de drenuri în habitatul 7110*.
Eriophorum vaginatum -Se va evita realizarea de drenuri în habitatul 7110*.
-Pentru traversarea habitatului 7110* se vor utiliza doar potecile existente.
Festuca nigrescens -Se va păşuna tradiţional în acord cu practicile locale.
-Acolo unde este cazul se va reconstrui suprafaţa habitatului favorabil prin păşunat.
Juniperus communis ssp. alpina -Se vor menţine suprafeţele actuale ocupate de acest arbust. Reducerea acestor suprafețe se va putea face numai cu respectarea prevederilor Regulamentului ROSCI0119 Muntele Mare
Ligusticum mutellina -Se va păşuna tradiţional în acord cu practicile locale.
-Acolo unde este cazul se va reconstrui suprafaţa habitatului prin păşunat.
-Se va practica un control al speciilor invazive, inclusiv a celor lemnoase.
Nardus stricta -Se va păşuna tradiţional în acord cu practicile locale.
-Acolo unde este cazul se va reconstrui suprafaţa habitatului favorabil prin păşunat.
-Se va practica un control al speciilor invazive, inclusiv a celor lemnoase.
Phleum alpinum ssp. alpinum -Se va evita degradarea habitatelor favorabile.
Ranunculus serbicus -Se va evita degradarea habitatelor favorabile.
Scorzonera purpurea ssp. rosea -Se va evita degradarea habitatelor favorabile.
Viola declinata -Se va păşuna tradiţional în acord cu practicile locale.
-Se va evita degradarea habitatelor favorabile.
Statistica:
Numar total vizite:
30,871
Vizitatori in pagina:
4
Max. vizitatori simultani:
356
Moment de maxim:
03/07/2020
info