Asteptati pina se incarca pagina!
Metodologia de emitere a Avizului Custodelui sitului Muntele Mare
„Emiterea Avizului Custodelui se face în conformitate cu prevederile Art. 28¹ al OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru planurile, proiectele şi activităţile cu potenţial impact asupra habitatelor şi speciilor de interes conservativ din ROSCI0119 Muntele Mare, în condiţiile prezentului Regulament, la solicitarea autorităţilor competente sau a titularului planului, proiectului sau activităţii.
Pentru planurile/proiectele/activităţile care pot afecta semnificativ ROSCI0119 Muntele Mare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu derularea procedurii de evaluare de mediu/evaluarea impactului asupra mediului/evaluarea adecvată/autorizare notifică titularul planului/proiectului/activităţii, să solicite Custodelui emiterea Avizului, după parcurgerea etapei de încadrare.
În vederea emiterii actelor de reglementare pentru planurile/proiectele/activităţile din ROSCI0119 Muntele, titularul planului/proiectului/activităţii solicită Custodelui emiterea Avizului.
În vederea emiterii Avizului, titularul planului/proiectului/activităţii transmite Custodelui următoarele documente:
a) cerere emitere Aviz, conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
b) plan de încadrare în zonă la o scară adecvată: 1:5000 – 1:25000;
c) coordonatele geografice ale amplasamentului planului/proiectului/activităţii în sistem de proiecţie Stereografică 1970, în format electronic –fișiere de tip *.dwg sau *.shp;
d) raportul de mediu/raportul de evaluare a impactului asupra mediului/studiul de evaluare adecvată/alte documente cerute prin procedurile de reglementare, după caz;
e) în cazul în care, în urma parcurgerii etapei de încadrare a planului/proiectului de către autorităţile competente pentru protecţia mediului, se decide că nu este necesară evaluarea de mediu, respectiv raportul de mediu, sau evaluarea impactului asupra mediului, respectiv raportul privind impactul asupra mediului şi, după caz, evaluarea adecvată, respectiv studiul de evaluare adecvată, solicitantul va anexa la documentaţia necesară avizării memoriul de prezentare şi studiul de biodiversitate, dupa caz;
f) dovada proprietăţii terenului, dacă se consideră necesar;
g) certificatul de urbanism, după caz, în copie;
h) orice alt document considerat relevant de către solicitant.
Pentru activităţile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră şi faună, în scopul comercializării acestora, Avizul Custodelui se emite în baza documentelor menţionate la Art. 81 şi a studiului de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatice, elaborat de institute de cercetare ştiinţifică sau unităţi de centre recunoscute, care au ca domeniu de activitate elaborarea de cercetări în ştiinte biologice/naturale.
În vederea emiterii Avizului, Custodele poate solicita informaţii suplimentare în termenul stabilit pentru emiterea avizului.
În cazul în care activităţile supuse avizării fac parte din planuri/proiecte care au aviz de mediu/acord de mediu, Custodele verifică încadrarea activităţilor în planurile şi proiectele respective, conform documentaţiei aferente.
Custodele ROSCI0119 Muntele Mare analizează documentaţia depusă, verifică amplasamentul planului/proiectului/activităţii, după care emite Avizul, ţinând cont de integritatea şi de obiectivele de conservare pentru care ROSCI0119 Muntele Mare a fost desemnat, în baza prevederilor prezentului Regulament, după caz.
În cazul în care pentru activităţile supuse avizării de catre Custode nu se emit acte de reglementare, dar acestea pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor şi habitatelor naturale pentru care ROSCI0119 Muntele Mare a fost desemnat, Custodele emite Avizul ţinând cont de integritatea şi de obiectivele de conservare pentru care aria naturală protejată a fost desemnată.
Termenul de emitere a Avizului, este de 30 de zile de la primirea solicitării cu documentaţie completă şi/sau de la primirea informaţiilor suplimentare, dacă nu este prevăzută altă perioadă într-un alt act normativ.
Termenul de emitere a avizului Custodelui pentru activităţile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră şi faună, în scopul comercializării, este de 10 zile de la primirea unei solicitări cu documentaţie completă sau de la primirea informaţiilor suplimentare.
Pentru analiza solicitărilor de emitere a Avizului, Custodele va percepe o taxă în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cuantumul taxei pentru analiza solicitărilor de emitere a avizului Custodelui şi destinaţia sumelor încasate, vor fi stabilite având în vedere prevederile legale în vigoare.
Achitarea taxei pentru analiza documentaţiilor în scopul emiterii Avizului, se va face la sediul Custodelui, sau prin virament bancar în contul acestuia.”
Statistica:
Numar total vizite:
30,871
Vizitatori in pagina:
2
Max. vizitatori simultani:
356
Moment de maxim:
03/07/2020
info