Asteptati pina se incarca pagina!
Regulament
CAPITOLUL I
ÎNFIINŢARE, LOCALIZARE, SUPRAFEŢE ŞI MANAGEMENT
Art.1. Situl de Importanţă Comunitară Muntele Mare a fost declarat în anul 2007 prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrată a reţelei ecologice Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, sub indicativul ROSCI0119 Muntele Mare.
Art.2. ROSCI0119 Muntele Mare este situat în regiunea biogeografică alpină, în partea central-sud vestică a compartimentului montan Muntele Mare, având coordonatele geografice ale centroidului 23°13'14,928"E 46°29'4,024"N.
Art.3. Administrativ ROSCI0119 Muntele Mare se află pe teritoriul judeţului Alba-comunele Bistra, Lupşa, Poşaga şi a judeţului Cluj- comuna Valea Ierii.
Art.4. ROCI0119 Muntele Mare are o suprafață de 1659 ha, aflată la altitudinea medie de 1725m. Limitele ROCI0119 Muntele Mare au fost aprobate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007 modificat prin Ordinul MMP nr. 2387/2011 şi sunt redate cartografic în Anexa 1 la prezentul Regulament.
Art.5. Accesul în ROSCI0119 Muntele Mare se face dinspre comuna Băişoara prin intermediul Drumului Judeţean 107 R şi prin intermediul altor drumuri de pământ ce deservesc amenajările agropastorale sezoniere de pe suprafaţa ariei naturale protejate.
Art.6. Scopul ROSCI Muntele Mare, este:
a) de a asigura menţinerea sau aducerea într-o stare favorabilă de conservare a habitatelor 3220 Vegetaţie erbacee de pe malurile râurilor montane; 6230* Pajişti montane cu Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase; 7110* Turbării active; 4060 Tufărişuri alpine şi boreale, pentru care situl a fost declarat;
b) de a asigura menţinerea sau aducerea într-o stare favorabilă de conservare a efectivelor speciei 1193 Bombina variegata şi a altor specii importante de floră şi faună conform Formularului Standard aprobat prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007 modificat prin Ordinul MMP nr. 2387/2011;
c) acela de a contribui la coerenţa reţelei "NATURA 2000" şi la menţinerea diversităţii biologice în regiunea biogeografică alpină.
Art.7. Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare sunt interzise activităţile cu impact semnificativ, care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor pentru care situl a fost desemnat.
Art.8. Conform prevederilor Art. 21 alin. (5) din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice alte planuri de exploatare sau utilizare a resurselor naturale din perimetrul ROCI0119 Muntele Mare vor fi armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile Planului de management al ROSCI0119 Muntele Mare.
Art.9. În conformitate cu prevederile Art. 28 alin. (10) din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în emiterea actelor de reglementare pentru planuri, proiecte sau activităţi cu impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes conservativ, autorităţile competente pentru protecţia mediului solicită şi ţin cont de avizul Custodelui ROSCI0119 Muntele Mare. Emiterea Avizului Custodelui ROSCI0119 Muntele Mare se face în baza unei solicitări adresate Custodelui conform prevederilor legale în vigoare şi ale prezentului Regulament.
Art.10. În conformitate cu prevederile Art. 28 alin. (11) din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile competente de mediu vor consulta custodele ROSCI0119 Muntele Mare în cadrul etapei de încadrare a proiectelor, planurilor sau activităţilor ce pot afecta semnificativ situl.
Art.11. Până la intrarea în vigoare a Planului de management, pentru conservarea habitatelor şi a speciilor de inters conservativ cuprinse în Formularul Standard al ROSCI0119 Muntele Mare se va implementa un „plan de măsuri de conservare”, redat în Anexa 3 la prezentul Regulament.
Art.12. În conformitate cu prevederile Art. 26 alin. (3) din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii de terenuri extravilane situate în ROSCI0119 Muntele Mare, supuse unor restricţii de utilizare sunt scutiţi de plata impozitului pe teren.
Art.13. Responsabilitatea administrării ROSCI0119 Muntele Mare îi revine Custodelui desemnat, denumit în continuare Custode, respectiv Clubului de Ecologie şi Turism Montan Albamont, în baza Convenţiei de Custodie nr. 225/30.03.2011 încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare.
Art.14. Având în vedere prevederile OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Convenției de Custodie nr. 225/30.03.2011, Custodele elaborează Planul de management al ROSCI0119 Muntele Mare şi urmăreşte implementarea acestuia, asigură administrarea responsabilă şi unitară a patrimoniului natural al ariei naturale protejate, organizează şi desfăşoară activităţi specifice, supraveghează derularea activităţilor umane de pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare.
Art.15. Implementarea de către Custode a obligaţiilor ce-i revin conform legislaţiei în vigoare şi conform prevederilor Convenţiei de Custodie nr. 225/30.03.2011, se va face prin intermediului unei echipe de administrare, alcătuită din persoane cu experienţă în domeniul administrării ariilor naturale protejate.
Art.16. Activităţile Custodelui legate de conservarea biodiversităţii se vor realiza prin consultarea unor specialişti recunoscuţi în domeniu, sau în colaborare cu instituţii de învăţământ superior, sau organizaţii de specialitate sau cu activitate în domeniul conservării biodiversităţii. Emiterea Avizului Custodelui pentru planuri, proiecte sau activităţi se va face numai după consultarea unor specialişti recunoscuţi în domeniul conservării biodiversităţii.
Art.17. Participarea factorilor interesaţi la managementul ROSCI0119 Muntele Mare se va face prin organizarea la iniţiativa Custodelui, a unor întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor, operatorilor economici sau organizaţiilor interesate, prin dezbateri publice sau printr-o corespondenţă electronică periodică de tip newsletter.

CAPITOLUL II
REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN ROSCI0119 MUNTELE MARE
Circulatie
Art.18. În perimetrul habitatelor cuprinse în Formularul Standard al ROSCI0119 Muntele Mare, este interzis accesul cu mijloace motorizate în afara reţelei de drumuri existente.
Art.19. Circulaţia cu mijloace motorizate în perimetrul habitatelor sus amintite, în afara drumurilor deschise accesului public, este permisă doar custodelui în timpul exercitării atribuţiilor legale legate de administrarea ariei naturale protejate, echipelor de cercetare, echipelor salvamont, ale Jandarmeriei sau ale serviciilor medicale de urgenţă aflate în misiune, proprietarilor sau administratorilor de terenuri în scopul gestionării acestora cu înştiinţarea prealabilă a Custodelui, sau personalului Ministerului Apărării Naţionale în vederea gestionării bazei militare din sit.
Art.20. Este interzisă organizarea în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare a unor competiţii sportive cu mijloace motorizate.
Silvicultură, vânătoare, recoltarea unor exemplare de floră şi faună
Art.21. Pe suprafeţele forestiere situate în imediata vecinătate a limitei ROSCI0119 Muntele Mare, se vor executa numai lucrări conforme Planului amenajistic în vigoare, Planului de management, sau măsurilor de conservare prevăzute în Anexa nr. 3, valabile până la aprobarea Planului de management al ROSCI0119 Muntele Mare.
Art.22. Reamenajarea unităţilor de producţie pentru suprafeţele forestiere situate în vecinătatea limitei ROSCI0119 Muntele Mare se va face cu consultarea Custodelui.
Art.23. Amenajarea de drumuri tehnologice pentru exploatarea forestieră sau depozitarea de material lemnos extras, în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare se face numai cu Avizul Custodelui.
Art.24. Pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare se suprapun parţial fondurile de vânătoare nr. 9 Lupşa, nr. 10 Poşaga în judeţul Alba şi nr. 41 Valea Ierii în judeţul Cluj.
Art.25. În perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare activităţile de management a vânatului se vor efectua în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic modificată prin OUG nr. 102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
Art.26. În conformitate cu prevederile Art. 20 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, administratorii fondurilor de vânătoare situate parţial pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare vor delimita zone de linişte a faunei cinegetice, în care exercitarea vânătorii este interzisă, pe suprafaţa ariei naturale protejate şi în vecinătatea acesteia.
Art.27. Pe fondurile de vânătoare, care parţial, se suprapun cu ROSCI0119 Muntele Mare, realizarea cotelor de recoltă aprobate, se va face de pe suprafeţele care nu sunt incluse în aria naturală protejată de interes comunitar. Prin excepţie, recoltarea unor exemplare din speciile de interes cinegetic de pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare se poate face numai în scop ştiințific, de cercetare sau din raţionamente de ordin sanitar-veterinar, sau în alte cazuri speciale, cu Avizul Custodelui.
Art.28. Având în vedere prevederile Art. 35 alin. (4) din Legea 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanţe mai mici de 1 km faţă de limita ROSCI0119 Muntele Mare este interzisă.
Art.29. Se interzice popularea fondurilor de vânătoare cu suprafeţe în ROSCI0119 Muntele Mare cu specii de interes cinegetic alohtone.
Art.30. Administratorii fondurilor de vânătoare care se suprapun parţial cu suprafaţa ROSCI Muntele Mare, au obligaţia de a invita Custodele, să participe la acţiunile de evaluare anuală a numărului de exemplare al speciilor de interes cinegetic.
Art.31. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, Custodele va fi invitat să ia parte la constatarea pagubelor provocate de animalele sălbatice în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare.
Art.32. Pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare este interzisă recoltarea oricăror exemplare ale unor specii de animale sau plante care se află sub regim de protecţie, fiind incluse în Formularul Standard al ROSCI0119 Muntele Mare, aprobat prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007, modificat prin Ordinul MMP nr. 2387/2011. Prin excepţie, este permisă recoltarea unor exemplare ale unor astfel de specii în scopuri ştiinţifice sau de cercetare cu avizul Custodelui.
Art.33. Este interzisă perturbarea în cursul perioadei de reproducere şi de creştere a speciilor de interes conservativ cuprinse în Formularul Standard, sau distrugerea habitatelor acestora.
Art.34. Recoltarea unor exemplare aparţinând unor specii de floră, faună, inclusiv ciuperci de pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare, altele decât cele de interes conservativ, se face în condiţiile Ordinului MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu Avizul Custodelui. Solicitarea avizului Custodelui se face prin înaintarea către acesta a unei cereri scrise, însoţită de o copie a studiului de evaluare a resurselor biologice expertizat tehnic de comisia de specialitate a Academiei Române şi cu specificarea cantităţilor ce urmează sa fie recoltate de pe suprafaţa ariei naturale protejate.
Art.35. Faptele ilegale din domeniul vânătorii sau recoltării de resurse biologice de pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare pot fi constatate şi sancţionate şi de personalul Custodelui cu atribuţii în acest sens.
Utilizarea terenurilor şi activităţi agro-pastorale
Art.36. Conform prevederilor articolului 28 alin. (1) din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare este interzisă orice activitate care poate să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor pentru care situl a fost declarat.
Art.37. Scimbarea modului de folosință al terenurilor de pe suprafața ROSCI0119 Muntele Mare pe care sunt instalate habitate de interes comunitar, se va face numai în conformitate cu prevederile Art. 27 alin (2) din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.38. Schimbarea modului actual de folosinţă al terenurilor cuprinse în ROSCI0119 Muntele Mare, altele decât cele pe care sunt instalate habitate de interes prioritar, se poate face numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu avizul Custodelui.
Art.39. În perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare este interzisă efectuarea de drenuri care ar putea să influențeze direct sau indirect starea de echilibru a habitatelor 3220 şi 7110*.
Art.40. Utilizarea pajiştilor cuprinse în ROSCI0119 Muntele Mare este permisă numai pentru proprietarii sau administratorii cu orice titlu al acestora, sau în baza unui contract încheiat cu aceştia.
Art.41. Amplasare stânelor sau a altor amenajări agropastorale temporare se face la o distanţă mai mare de 150 de m faţă de cursurile de apă, sau faţă de habitatele umede şi cu consultarea Custodelui.
Art.42. Având în vedere prevederile Art. 23 (k) din Legea 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numărul câinilor ce însoţesc turmele aflate la păscut în ROSCI0119 Muntele Mare, trebuie să fie de maxim 3/ turma de ovine sau bovine. Câinii ce însoţesc ovinele sau bovinele aflate la păscut în aria naturală protejată, trebuie să posede tratamentele sanitar veterinare la zi şi să poarte jujee în conformitate cu recomandările Ordinului MAAP nr. 820/2003 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice privind jujeul purtat de câinii pentru pază care însoţesc turmele şi cirezile de animale pe fondurile de vânătoare.
Art.43. (1) Pe teritoriul ROSCI0119 Muntele Mare este interzisă curăţarea pajiştilor prin incendiere. (2) În perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare, îndepărtarea tufărişurilor pentru extinderea pajiştilor se face numai cu Avizul Custodelui. (3) În pajiştile cuprinse în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare, se va evita suprapăşunarea şi traversarea repetată prin aceleaşi locuri a habitatelor 3220 şi 7110*. (4) Pajiştile din perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare nu vor fi fertilizate cu îngrăşăminte chimice şi nu vor fi scarificate.
Art.44. Prin personalul său, Custodele are obligația de a monitoriza activitatea de păşunat în ROSCI0119 Muntele Mare pentru a evalua impactul acestei activităţi asupra componentelor de interes conservativ din aria naturală protejată.
Construcţii
Art.45. Pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare sunt amplasate următoarele clădiri: a) Clădirile bazei militare ce deserveşte radarul amplasat pe vârful Muntele Mare; b) Alte clădiri civile şi amenajări agropastorale cu caracter temporar.
Art.46. Conform prevederilor Art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare nu pot fi emise aviz de mediu, acord de mediu sau aviz Natura 2000, după caz, pentru implementarea unor proiecte ce prevăd amplasarea unor construcţii dacă prin aceasta se produce degradarea habitatelor de interes prioritar din sit. Singurele considerente care pot fi invocate pentru emiterea acordului de mediu, avizului de mediu sau avizului Natura 2000, după caz, fiind cele privind sănătatea sau siguranţa publică, anumite consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu, alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene.
Art.47. Amplasarea construcţiilor permanente de pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare în afara terenurilor cu habitate de interes conservativ, se poate face numai după efectuarea unor studii care să determine potenţialul impact al acestora asupra capitalului natural al ROSCI0119 Muntele Mare, cu avizul Custodelui şi numai dacă acestea respectă sau interpretează elementele arhitecturale tradiţionale locale.
Art.48. Amplasarea construcţiilor agropastorale tradiţionale temporare în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare se poate face numai cu consultarea Custodelui şi în condiţiile în care acestea nu influenţează în mod negativ habitatele sau speciile de interes conservativ cuprinse în sit.
Art.49. Amplasarea unor panouri sau realizarea unor amenajări altele decât cele agropastorale, se poate face numai cu Avizul Custodelui.
Art.50. Implementarea unor planuri urbanistice, a unor proiecte cu caracter imobiliar, sau industrial-energetic, sau ralizarea de drumuri noi, pe terenuri ce nu adăpostesc habitate de interes prioritar se poate face numai în baza unor studii, ale căror concluzii să demonstreze lipsa unui potenţial impact negativ al acestora asupra biodiversităţii de interes conservativ din ROSCI0119 Muntele Mare, în baza unui punct de vedere emis de Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române şi cu avizul Custodelui.
Art.51. Construcţiile şi dotările realizate din fonduri publice, pe terenuri ce aparţin domeniului public, vor fi destinate cu precădere activităţilor pe care le implică exercitarea custodiei.
Cercetare ştiinţifică
Art.52. Cercetarea ştiinţifică din perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare va fi orientată prioritar spre realizarea scopului pentru care a fost declarat situl.
Art.53. În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în ROSCI0119 Muntele Mare, acceptate de consultanţi de specialitate, Custodele propune măsurile de conservare ce se impun.
Art.54. Activitatea de cercetare desfăşurată în ROSCI0119 Muntele Mare şi proiectele derulate în sit se supun avizării Custodelui.
Art.55. La solicitarea titularului temei de cercetare, custodele sprijină logistic în limita posibilităţilor activitatea de cercetare desfăşurată în ROSCI0119 Muntele Mare.
Art.56. Orice studii care pe teritoriul ROSCI0119 Muntele Mare planifică efectuarea unor activităţi de exploatare a resurselor naturale, sau orice proiecte care planifică activităţi agricole, zootehnice, industriale, sportive şi de agrement, sau turistice-altele decât cele legate de turismul de drumeţie, se supun avizării de către Custode.
Art.57. Dacă pentru derularea unor teme de cercetare Custodelui îi sunt solicitate informaţii referitoare la ROSCI0119 Muntele Mare, atunci între acesta şi titularul temei de cercetare va fi încheiat un contract în baza căruia Custodelui îi vor fi puse la dispoziţie rezultatele cercetării. Aceste informaţii vor fi utilizate de Custode în buna administrare a ariei naturale protejate.
Art.58. Intervenţia pentru îndepărtarea unor specii invazive se poate face în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare, numai în baza unor studii, sau la recomandarea forurilor abilitate, cu acordul Custodelui sau în coordonarea acestuia.
Turism şi reguli de vizitare
Art.59. În perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare sunt permise activităţi de turism şi educaţie cu respectarea regulilor de vizitare.
Art.60. Accesul turiştilor în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare se face prin intermediul drumului judeţean 107 R, prin intermediul celorlalte categorii de drumuri ce traversează situl, prin intermediul potecilor tematice realizate de Custode, sau cu Avizul Custodelui, sau prin intermediul celor două trasee turistice marcate ce traversează aria naturală protejată, după cum urmează:
a) Traseul turistic Staţiunea Băişoara - Şesul Cald - Muntele Mare – Smidele - Căpăţâna - Balomireasa – Steaua - Apa Cumpănită - Şaua Ursoaia - Gheţarul de la Scărişoara, marcat cu bandă roşie;
b) Traseul Turistic Staţiunea Băişoara - Şesul Cald - Muntele Mare – Neteda - La Dude - La Ruine - Şerboiu - Lupşa, marcat cu cruce roşie.
Art.61. Întreţinerea marcajelor turistice, amplasarea unor indicatoare turistice sau panouri informative turistice se face numai cu avizul Custodelui. Deschiderea unor trasee turistice noi se face numai cu avizul Custodelui, iar acestea se omologhează conform legilor în vigoare.
Art.62. Camparea în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare nu este permisă decât în locurile marcate de Custode, cu acordul proprietarului terenului. Camparea în afara locurilor permise se poate face numai pentru desfăşurarea unor activităţi de cercetare sau de management al ROSCI0119 Muntele Mare.
Art.63. În perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare este interzisă utilizarea focului deschis, cu excepţia celui utilizat la stâne. În locurile în care camparea este permisă se vor utiliza pentru gătirea hranei aragaze de voiaj.
Art.64. Accesul în ROSCI0119 Muntele Mare a altor câini decât cei utilitari folosiţi de echipele serviciilor de urgenţă, de personalul bazei militare, sau a altora decât cei care însoţesc turmele de ovine şi bovine, este permis numai dacă aceştia sunt ţinuţi în lesă.
Art.65. Pe întreg teritoriul ROSCI0119 Muntele Mare este interzisă perturbarea liniştii prin orice fel de mijloace, cu excepţia situaţiilor speciale reclamate de funcţionarea bazei militare.
Art.66. Organizarea de competiţii, concursuri, tabere, excursii, acţiuni educative, sau orice fel de activităţi de grup care presupun deplasarea în teren în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare, se face numai cu anunţarea prealabilă şi acordul Custodelui.
Art.67. Prin personalul său de specialitate, custodele monitorizează activitatea turistică din perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare şi din vecinătatea acestuia, pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra habitatelor şi speciilor de interes conservativ din sit.
Gestiunea deşeurilor şi protecţia mediului
Art.68. Regimul deşeurilor în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare se reglementează astfel:
a) Este interzisă abandonarea oricăror deşeuri în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare;
b) Proprietarii amenajărilor agropasotarale de pe suprafaţa sitului au obligaţia de a evacua periodic spre depozite autorizate, deşeurile menajere generate în timpul funcţionării;
c) Personalul bazei militare are obligaţia de a colecta selectiv deşeurile generate care vor fi transportate periodic spre depozite autorizate.
Art.69. Este interzisă deversarea de ape uzate, pe teritoriul ROSCI0119 Muntele Mare.
Art.70. Este interzisă utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele din perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare.
Art.71. Realizarea de noi aducţiuni de apă în afara celor existente în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare este interzisă.
Art.72. Distrugerea, degradarea, sau colectarea fără avizul Custodelui a unor eşantioane naturale, plante sau animale de pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare este interzisă.
Serviciul Salvamont şi activităţi speciale
Art.73. Pe teritoriul ROSCI0119 Muntele Mare activează formaţii salvamont care patrulează pe traseele turistice şi intervin în caz de accidente.
Art.74. Prin personalul său cu atribuţii clar specificate în acest sens, Custodele colaborează cu membri echipelor salvamont în acţiunile de coordonare a voluntarilor pe diverse activităţi organizate în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare.
Art.75. Orice activităţi de grup, tabere, concursuri, care presupun deplasarea în teren în perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare, se organizează doar cu acordul serviciilor publice Salvamont şi cu acordul Custodelui.
Art.76. În condiţiile legale în vigoare privitoare la desfăşurarea activităţilor militare, Custodele va fi informat despre derularea unor activităţi ale bazei militare din sit, care prin natura lor ar putea duce la degradarea habitatelor şi speciilor pentru care ROSCI0119 Muntele Mare a fost declarat.
Finanţarea activităţilor
Art.77. Finanţarea activităţilor Custodelui legate de exercitarea custodiei ROSCI0119 Muntele Mare se va face din fonduri provenite din:
a) bugetul de stat sau al autorităţilor administrației publice locale;
b) din activităţi proprii ale Custodelui, tarife pentru avizare şi amenzi;
c) din proiecte implementate de Custode singur sau în colaborare cu alte organizaţii sau instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale, comunitare sau internaţionale;>br/> d) din subvenţii, donaţii, sponsorizări sau contribuţii.
CAPITOLUL III
EMITEREA AVIZULUI CUSTODELUI ROSCI0119 MUNTELE MARE
Art.78. Emiterea Avizului Custodelui se face în conformitate cu prevederile Art. 28¹ al OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru planurile, proiectele şi activităţile cu potenţial impact asupra habitatelor şi speciilor de interes conservativ din ROSCI0119 Muntele Mare, în condiţiile prezentului Regulament, la solicitarea autorităţilor competente sau a titularului planului, proiectului sau activităţii.
Art.79. Pentru planurile/proiectele/activităţile care pot afecta semnificativ ROSCI0119 Muntele Mare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu derularea procedurii de evaluare de mediu/evaluarea impactului asupra mediului/evaluarea adecvată/autorizare notifică titularul planului/proiectului/activităţii, să solicite Custodelui emiterea Avizului, după parcurgerea etapei de încadrare.
Art.80. În vederea emiterii actelor de reglementare pentru planurile/proiectele/activităţile din ROSCI0119 Muntele, titularul planului/proiectului/activităţii solicită Custodelui emiterea Avizului.
Art.81. În vederea emiterii Avizului, titularul planului/proiectului/activităţii transmite Custodelui următoarele documente:
a) cerere emitere Aviz, conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
b) plan de încadrare în zonă la o scară adecvată: 1:5000 – 1:25000;
c) coordonatele geografice ale amplasamentului planului/proiectului/activităţii în sistem de proiecţie Stereografică 1970, în format electronic –fișiere de tip *.dwg sau *.shp;
d) raportul de mediu/raportul de evaluare a impactului asupra mediului/studiul de evaluare adecvată/alte documente cerute prin procedurile de reglementare, după caz;
e) în cazul în care, în urma parcurgerii etapei de încadrare a planului/proiectului de către autorităţile competente pentru protecţia mediului, se decide că nu este necesară evaluarea de mediu, respectiv raportul de mediu, sau evaluarea impactului asupra mediului, respectiv raportul privind impactul asupra mediului şi, după caz, evaluarea adecvată, respectiv studiul de evaluare adecvată, solicitantul va anexa la documentaţia necesară avizării memoriul de prezentare şi studiul de biodiversitate, dupa caz;
f) dovada proprietăţii terenului, dacă se consideră necesar;
g) certificatul de urbanism, după caz, în copie;
h) orice alt document considerat relevant de către solicitant.
Art.82. Pentru activităţile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră şi faună, în scopul comercializării acestora, Avizul Custodelui se emite în baza documentelor menţionate la Art. 81 şi a studiului de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatice, elaborat de institute de cercetare ştiinţifică sau unităţi de centre recunoscute, care au ca domeniu de activitate elaborarea de cercetări în ştiinte biologice/naturale.
Art.83. În vederea emiterii Avizului, Custodele poate solicita informaţii suplimentare în termenul stabilit pentru emiterea avizului.
Art.83. În cazul în care activităţile supuse avizării fac parte din planuri/proiecte care au aviz de mediu/acord de mediu, Custodele verifică încadrarea activităţilor în planurile şi proiectele respective, conform documentaţiei aferente.
Art.84. Custodele ROSCI0119 Muntele Mare analizează documentaţia depusă, verifică amplasamentul planului/proiectului/activităţii, după care emite Avizul, ţinând cont de integritatea şi de obiectivele de conservare pentru care ROSCI0119 Muntele Mare a fost desemnat, în baza prevederilor prezentului Regulament, după caz.
Art.85. În cazul în care pentru activităţile supuse avizării de catre Custode nu se emit acte de reglementare, dar acestea pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor şi habitatelor naturale pentru care ROSCI0119 Muntele Mare a fost desemnat, Custodele emite Avizul ţinând cont de integritatea şi de obiectivele de conservare pentru care aria naturală protejată a fost desemnată.
Art.86. Termenul de emitere a Avizului, este de 30 de zile de la primirea solicitării cu documentaţie completă şi/sau de la primirea informaţiilor suplimentare, dacă nu este prevăzută altă perioadă într-un alt act normativ.
Art.87. Termenul de emitere a avizului Custodelui pentru activităţile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră şi faună, în scopul comercializării, este de 10 zile de la primirea unei solicitări cu documentaţie completă sau de la primirea informaţiilor suplimentare.
Art.85. Pentru analiza solicitărilor de emitere a Avizului, Custodele va percepe o taxă în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cuantumul taxei pentru analiza solicitărilor de emitere a avizului Custodelui şi destinaţia sumelor încasate, vor fi stabilite având în vedere prevederile legale în vigoare.
Art.86. Achitarea taxei pentru analiza documentaţiilor în scopul emiterii Avizului, se va face la sediul Custodelui, sau prin virament bancar în contul acestuia.
CAPITOLUL IV
SANCŢIUNI
Art.87. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.
Art.88. Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare, se vor aplica sancţiunile prevăzute de aceasta, care pot antrena răspunderea civilă, materială, contravenţională sau penală, după caz.
Art.89. Urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea prezentului Regulament, vor fi remediate de făptuitor, până la restabilirea condiţiilor iniţiale sau a unei stări cât mai apropiate de aceasta. Având în vedere prevederile Art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, făptuitorul va suporta integral costurile legate de readucerea elementelor degradate la starea iniţială sau într-o stare cât mai apropiată de aceasta.
Art.90. Cuantumul amenzilor pentru nerespectarea prevederilor legale pe teritoriul ROSCI0119 Muntele Mare, este cel stabilit prin legislaţia specifică privind protecţia mediului, respectiv privind Regimul ariilor naturale protejate.
Art.91. Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplica atât persoanelor juridice cât şi persoanelor fizice.
Art.92. Conform Art. 53 alin. (3¹) din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament, altele decât cele cuprinse în legislaţia specifică în vigoare, se vor aplica amenzi cuprinse între 3.000 şi 5.000 de lei, pentru persoane fizice, şi între 5.000 şi 10.000 de lei, pentru persoane juridice şi/sau obligativitatea reconstruirii ecologice a zonelor deteriorate, dacă este cazul.
Art.93. (1) Controlul aplicării legislaţiei în vigoare în domeniul ariilor naturale protejate, al biodiversităţii şi al prevederilor prezentului Regulament, se exercită de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu şi al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului cu structurile subordonate.
(2) În conformitate cu prevederile Art. 97 alin. (2) din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Art. 50 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, controlul aplicării legislaţiei în vigoare în domeniul ariilor naturale protejate şi al biodiversităţii şi al prevederilor prezentului Regulament, pe teritoriul ROSCI0119 Muntele Mare se face şi de către Custode prin personalul de specialitate cu atribuţii în acest sens.
(3) Încălcarea prevederilor legale pe teritoriul ROSCI0119 Muntele Mare, altele decât cele sancţionate prin legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei mediului, respectiv în domeniul ariilor naturale protejate, se sancţionează de către instituţiile împuternicite prin acte normative specifice.
Art.94. Constatarea contravenţiei de către personalul Custodelui, se face printr-un proces verbal al cărui conţinut va fi conform cu prevederile Art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.95. Aplicarea contravenţiilor se va face în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.96. Aplicarea prevederilor prezentului regulament se face de către Custode prin personalul său cu atribuţii în domeniu şi de către personalul instituţiilor publice cu competenţe pe teritoriul ROSCI0119 Muntele Mare.
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art.97. În conformitate cu prevederile Art. 50 alin. (4) din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, personalul Custodelui împuternicit prin legitimaţie, are acces nelimitat pe terenurile din perimetrul ROSCI0119 Muntele Mare, indiferent de forma de proprietate a acestora.
Art.98. În conformitate cu prevederile Art. 50 alin. (3) din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a furniza informaţiile şi datele solicitate de autorităţile competente pentru protecţia mediului, sau de Custode, pentru îndeplinirea responsabilităţilor legale pe care le au faţă de ROSCI0119 Muntele Mare.
Art.99. Având în vedere prevederile Art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, orice persoană are obligaţia de a prezenta reprezentantului Custodelui legitimat în acest sens, la cererea acestuia, actul de identitate.
Art.100. Custodele are obligaţia de a alimenta periodic cu date privitoare la ROSCI0119 Muntele Mare, bazele de date ţinute de autorităţile pentru protecţia mediului, în scopul îmbunătăţirii sistemului suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile naţionale şi internaţionale.
Art.101. Custodele are obligaţia să prezinte autorităţii responsabile un raport anual complet privind starea ROSCI0119 Muntele Mare, modul de gestionare al problemelor apărute, acţiunile întreprinse în baza planului de management şi situaţia îndeplinirii obligaţiilor asumate prin Convenţia de Custodie.
Art.102. Custodele are obligaţia de a identifica prejudiciile aduse de terţe persoane capitalului natural al ROSCI0119 Muntele Mare şi de a informa în scris autorităţile responsabile în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă a prejudiciului.
Art.103. ROSCI0119 Muntele Mare va fi evidenţiat în mod obligatoriu în planurile naţionale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi urbanism.
Art.104. Prezentul Regulament poate fi modificat de către autoritatea competentă la propunerea Custodelui.
Art.105. Anexele nr.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Art.106. Regulamentul ROSCI0119 Muntele Mare va fi adus la cunoştinţa publicului prin publicare pe pagina web a ROSCI0119 Muntele Mare – www.muntelemare.ro, prin afişare la primăriile unităţilor administrativ teritoriale care au teritoriu administrativ pe suprafaţa ROSCI0119 Muntele Mare, sau prin difuzare directă la solicitarea celor interesaţi.
Statistica:
Numar total vizite:
30,871
Vizitatori in pagina:
2
Max. vizitatori simultani:
356
Moment de maxim:
03/07/2020
info